Xe đào Mini

Máy đào bánh xích : HITACHI EX40U

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX40U
Số khung : 1P6B001519
Năm sản xuất: 1999
Nước sản xuất: Nhật Bản

SKU: EX40U.1519
300.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX40U

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX40U
Số khung : 1P6B001519
Năm sản xuất: 1999
Nước sản xuất: Nhật Bản

SKU: N/A
300.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI ZX40U-2

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI ZX40U-2
Số khung : 12551
Năm sản xuất: 2007
Nước sản xuất: Nhật Bản

SKU: ZX40U.2.2551
450.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI ZX40U-2

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI ZX40U-2
Số khung : 12551
Năm sản xuất: 2007
Nước sản xuất: Nhật Bản

SKU: N/A
450.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR
Số khung : PX08-06583
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

SKU: N/A
350.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR
Số khung : PX09-08393
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

SKU: N/A
350.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR-6583

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR
Số khung : PX08-06583
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

SKU: SK35SR.6583
350.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR-8393

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR
Số khung : PX09-08393
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

SKU: SK35SR.8393
350.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK75UR-1

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK75UR-1
Số khung : YR-01125
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1995

SKU: SK75UR.1.1125
570.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK75UR-1

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK75UR-1
Số khung : YR-01125
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1995

SKU: N/A
570.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC30-6

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC30-6
Số khung :13969
Năm sản xuất: 1989
Nước sản xuất: Nhật Bản

SKU: PC30.6.3969
230.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC30-6

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC30-6
Số khung :13969
Năm sản xuất: 1989
Nước sản xuất: Nhật Bản

SKU: N/A
230.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC75UU-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC75UU-3
Số khung :16609
Năm sản xuất: 1999
Nước sản xuất: Nhật Bản

SKU: PC75U.3.6609
570.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC75UU-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC75UU-3
Số khung :16609
Năm sản xuất: 1999
Nước sản xuất: Nhật Bản

SKU: N/A
570.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC78UU-6E0

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC78UU-6E0
Số khung :26300
Năm sản xuất: 2007
Nước sản xuất: Nhật Bản

SKU: PC78UU.6E0.6300
680.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC78UU-6E0

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC78UU-6E0
Số khung :26300
Năm sản xuất: 2007
Nước sản xuất: Nhật Bản

SKU: N/A
680.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK200-6

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK200-6
Số khung: YN07-32555

SKU: SK200.6.2555
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK200-6E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK200-6E
Số khung: YN09-36633

SKU: SK200.6E.6633
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK220LC-1

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK220LC-1
Số khung: LC04-01830

SKU: SK220.1.1830
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK230LC-6E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK230-6E
Số khung: LL10-03654

SKU: SK230LC.6E
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh
300.000.000 

Máy đào bánh xích : HITACHI EX40U

0 out of 5
(0)
SKU: EX40U.1519

Máy đào bánh xích : HITACHI EX40U
Số khung : 1P6B001519
Năm sản xuất: 1999
Nước sản xuất: Nhật Bản

Đặt hàngSo sánh
300.000.000 

Máy đào bánh xích : HITACHI EX40U

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Máy đào bánh xích : HITACHI EX40U
Số khung : 1P6B001519
Năm sản xuất: 1999
Nước sản xuất: Nhật Bản

Đặt hàngSo sánh
450.000.000 

Máy đào bánh xích : HITACHI ZX40U-2

0 out of 5
(0)
SKU: ZX40U.2.2551

Máy đào bánh xích : HITACHI ZX40U-2
Số khung : 12551
Năm sản xuất: 2007
Nước sản xuất: Nhật Bản

Đặt hàngSo sánh
450.000.000 

Máy đào bánh xích : HITACHI ZX40U-2

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Máy đào bánh xích : HITACHI ZX40U-2
Số khung : 12551
Năm sản xuất: 2007
Nước sản xuất: Nhật Bản

Đặt hàngSo sánh
350.000.000 

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR
Số khung : PX08-06583
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

Đặt hàngSo sánh
350.000.000 

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR
Số khung : PX09-08393
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

Đặt hàngSo sánh
350.000.000 

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR-6583

0 out of 5
(0)
SKU: SK35SR.6583

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR
Số khung : PX08-06583
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

Đặt hàngSo sánh
350.000.000 

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR-8393

0 out of 5
(0)
SKU: SK35SR.8393

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR
Số khung : PX09-08393
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

Đặt hàngSo sánh
570.000.000 

Máy đào bánh xích : Kobelco SK75UR-1

0 out of 5
(0)
SKU: SK75UR.1.1125

Máy đào bánh xích : Kobelco SK75UR-1
Số khung : YR-01125
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1995

Đặt hàngSo sánh
570.000.000 

Máy đào bánh xích : Kobelco SK75UR-1

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Máy đào bánh xích : Kobelco SK75UR-1
Số khung : YR-01125
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1995

Đặt hàngSo sánh
230.000.000 

Máy đào bánh xích : Komatsu PC30-6

0 out of 5
(0)
SKU: PC30.6.3969

Máy đào bánh xích : Komatsu PC30-6
Số khung :13969
Năm sản xuất: 1989
Nước sản xuất: Nhật Bản

Đặt hàngSo sánh
230.000.000 

Máy đào bánh xích : Komatsu PC30-6

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Máy đào bánh xích : Komatsu PC30-6
Số khung :13969
Năm sản xuất: 1989
Nước sản xuất: Nhật Bản

Đặt hàngSo sánh
570.000.000 

Máy đào bánh xích : Komatsu PC75UU-3

0 out of 5
(0)
SKU: PC75U.3.6609

Máy đào bánh xích : Komatsu PC75UU-3
Số khung :16609
Năm sản xuất: 1999
Nước sản xuất: Nhật Bản

Đặt hàngSo sánh
570.000.000 

Máy đào bánh xích : Komatsu PC75UU-3

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Máy đào bánh xích : Komatsu PC75UU-3
Số khung :16609
Năm sản xuất: 1999
Nước sản xuất: Nhật Bản

Đặt hàngSo sánh
680.000.000 

Máy đào bánh xích : Komatsu PC78UU-6E0

0 out of 5
(0)
SKU: PC78UU.6E0.6300

Máy đào bánh xích : Komatsu PC78UU-6E0
Số khung :26300
Năm sản xuất: 2007
Nước sản xuất: Nhật Bản

Đặt hàngSo sánh
680.000.000 

Máy đào bánh xích : Komatsu PC78UU-6E0

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Máy đào bánh xích : Komatsu PC78UU-6E0
Số khung :26300
Năm sản xuất: 2007
Nước sản xuất: Nhật Bản

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK200-6

0 out of 5
(0)
SKU: SK200.6.2555

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK200-6
Số khung: YN07-32555

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK200-6E

0 out of 5
(0)
SKU: SK200.6E.6633

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK200-6E
Số khung: YN09-36633

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK220LC-1

0 out of 5
(0)
SKU: SK220.1.1830

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK220LC-1
Số khung: LC04-01830

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK230LC-6E

0 out of 5
(0)
SKU: SK230LC.6E

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK230-6E
Số khung: LL10-03654

Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX40U

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX40U
Số khung : 1P6B001519
Năm sản xuất: 1999
Nước sản xuất: Nhật Bản

300.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX40U

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX40U
Số khung : 1P6B001519
Năm sản xuất: 1999
Nước sản xuất: Nhật Bản

300.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI ZX40U-2

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI ZX40U-2
Số khung : 12551
Năm sản xuất: 2007
Nước sản xuất: Nhật Bản

450.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI ZX40U-2

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI ZX40U-2
Số khung : 12551
Năm sản xuất: 2007
Nước sản xuất: Nhật Bản

450.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR
Số khung : PX08-06583
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

350.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR
Số khung : PX09-08393
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

350.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR-6583

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR
Số khung : PX08-06583
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

350.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR-8393

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR
Số khung : PX09-08393
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

350.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK75UR-1

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK75UR-1
Số khung : YR-01125
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1995

570.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK75UR-1

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK75UR-1
Số khung : YR-01125
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1995

570.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC30-6

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC30-6
Số khung :13969
Năm sản xuất: 1989
Nước sản xuất: Nhật Bản

230.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC30-6

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC30-6
Số khung :13969
Năm sản xuất: 1989
Nước sản xuất: Nhật Bản

230.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC75UU-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC75UU-3
Số khung :16609
Năm sản xuất: 1999
Nước sản xuất: Nhật Bản

570.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC75UU-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC75UU-3
Số khung :16609
Năm sản xuất: 1999
Nước sản xuất: Nhật Bản

570.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC78UU-6E0

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC78UU-6E0
Số khung :26300
Năm sản xuất: 2007
Nước sản xuất: Nhật Bản

680.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC78UU-6E0

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC78UU-6E0
Số khung :26300
Năm sản xuất: 2007
Nước sản xuất: Nhật Bản

680.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK200-6

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK200-6
Số khung: YN07-32555

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK200-6E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK200-6E
Số khung: YN09-36633

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK220LC-1

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK220LC-1
Số khung: LC04-01830

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK230LC-6E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK230-6E
Số khung: LL10-03654

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX40U

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX40U
Số khung : 1P6B001519
Năm sản xuất: 1999
Nước sản xuất: Nhật Bản

300.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX40U

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX40U
Số khung : 1P6B001519
Năm sản xuất: 1999
Nước sản xuất: Nhật Bản

300.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI ZX40U-2

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI ZX40U-2
Số khung : 12551
Năm sản xuất: 2007
Nước sản xuất: Nhật Bản

450.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI ZX40U-2

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI ZX40U-2
Số khung : 12551
Năm sản xuất: 2007
Nước sản xuất: Nhật Bản

450.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR
Số khung : PX08-06583
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

350.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR
Số khung : PX09-08393
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

350.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR-6583

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR
Số khung : PX08-06583
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

350.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR-8393

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK35SR
Số khung : PX09-08393
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

350.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK75UR-1

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK75UR-1
Số khung : YR-01125
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1995

570.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK75UR-1

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK75UR-1
Số khung : YR-01125
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1995

570.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC30-6

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC30-6
Số khung :13969
Năm sản xuất: 1989
Nước sản xuất: Nhật Bản

230.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC30-6

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC30-6
Số khung :13969
Năm sản xuất: 1989
Nước sản xuất: Nhật Bản

230.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC75UU-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC75UU-3
Số khung :16609
Năm sản xuất: 1999
Nước sản xuất: Nhật Bản

570.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC75UU-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC75UU-3
Số khung :16609
Năm sản xuất: 1999
Nước sản xuất: Nhật Bản

570.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC78UU-6E0

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC78UU-6E0
Số khung :26300
Năm sản xuất: 2007
Nước sản xuất: Nhật Bản

680.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Komatsu PC78UU-6E0

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Komatsu PC78UU-6E0
Số khung :26300
Năm sản xuất: 2007
Nước sản xuất: Nhật Bản

680.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK200-6

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK200-6
Số khung: YN07-32555

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK200-6E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK200-6E
Số khung: YN09-36633

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK220LC-1

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK220LC-1
Số khung: LC04-01830

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK230LC-6E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK230-6E
Số khung: LL10-03654

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Hiển thị 1–20 trong 23 kết quả