Xe cẩu bánh xích

Cẩu bánh xích Kobelco 7200

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kobelco 7200
Năm sản xuất: 2001
Số giờ hoạt động: 5638
Nước sản xuất : Japan

SKU: N/A
Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kato KR-65H

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kato KR-65H
Năm sản xuất: 2008
Số giờ hoạt động: 12200
Nước sản xuất : Japan

SKU: N/A
Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kato KR-50H-V

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kato KR-50H-V
Năm sản xuất: 2000
Số giờ hoạt động: 17619
Nước sản xuất : Japan

SKU: N/A
Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2
Năm sản xuất: 1994
Số giờ hoạt động: 6852
Nước sản xuất : Japan

SKU: N/A
Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Tadano GR-250N-1

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Tadano GR-250N-1
Năm sản xuất: 2003
Số giờ hoạt động: 19152
Nước sản xuất : Japan

SKU: N/A
Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kobelco 7080

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kobelco 7080
Năm sản xuất: 1987
Số giờ hoạt động: 2303
Nước sản xuất : Japan

SKU: N/A
Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích NAGANO CX-29

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích NAGANO CX-29
Số khung : CX2900100
Nước sản xuất : Japan

SKU: N/A
Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kobelco 7080

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kobelco 7080
Năm sản xuất: 1987
Số giờ hoạt động: 2303
Nước sản xuất : Japan

SKU: 19211
Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Tadano GR-250N-1

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Tadano GR-250N-1
Năm sản xuất: 2003
Số giờ hoạt động: 19152
Nước sản xuất : Japan

SKU: 19241
Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2
Năm sản xuất: 1994
Số giờ hoạt động: 6852
Nước sản xuất : Japan

SKU: 19248
Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kato KR-50H-V

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kato KR-50H-V
Năm sản xuất: 2000
Số giờ hoạt động: 17619
Nước sản xuất : Japan

SKU: 19296
Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kato KR-65H

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kato KR-65H
Năm sản xuất: 2008
Số giờ hoạt động: 12200
Nước sản xuất : Japan

SKU: 19306
Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kobelco 7200

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kobelco 7200
Năm sản xuất: 2001
Số giờ hoạt động: 5638
Nước sản xuất : Japan

SKU: 19310
Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Hitachi Sumitomo SCX800HD-2C3

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Hitachi Sumitomo SCX800HD-2C3
Số giờ: 3774
Nước sản xuất : Japan

SKU: 19246
Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Hitachi CX650

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Hitachi CX650
Số giờ: 19.500
Nước sản xuất : Japan

SKU: 19311
Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích NAGANO CX-29

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích NAGANO CX-29
Số khung : CX2900100
Nước sản xuất : Japan

SKU: CX-29.0100
Giá liên hệ Đọc tiếp
Giá liên hệ

Cẩu bánh xích Kobelco 7200

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Cẩu bánh xích Kobelco 7200
Năm sản xuất: 2001
Số giờ hoạt động: 5638
Nước sản xuất : Japan

Đọc tiếp
Giá liên hệ

Cẩu bánh xích Kato KR-65H

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Cẩu bánh xích Kato KR-65H
Năm sản xuất: 2008
Số giờ hoạt động: 12200
Nước sản xuất : Japan

Đọc tiếp
Giá liên hệ

Cẩu bánh xích Kato KR-50H-V

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Cẩu bánh xích Kato KR-50H-V
Năm sản xuất: 2000
Số giờ hoạt động: 17619
Nước sản xuất : Japan

Đọc tiếp
Giá liên hệ

Cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2
Năm sản xuất: 1994
Số giờ hoạt động: 6852
Nước sản xuất : Japan

Đọc tiếp
Giá liên hệ

Cẩu bánh xích Tadano GR-250N-1

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Cẩu bánh xích Tadano GR-250N-1
Năm sản xuất: 2003
Số giờ hoạt động: 19152
Nước sản xuất : Japan

Đọc tiếp
Giá liên hệ

Cẩu bánh xích Kobelco 7080

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Cẩu bánh xích Kobelco 7080
Năm sản xuất: 1987
Số giờ hoạt động: 2303
Nước sản xuất : Japan

Đọc tiếp
Giá liên hệ

Cẩu bánh xích NAGANO CX-29

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Cẩu bánh xích NAGANO CX-29
Số khung : CX2900100
Nước sản xuất : Japan

Đọc tiếp
Giá liên hệ

Cẩu bánh xích Kobelco 7080

0 out of 5
(0)
SKU: 19211

Cẩu bánh xích Kobelco 7080
Năm sản xuất: 1987
Số giờ hoạt động: 2303
Nước sản xuất : Japan

Đọc tiếp
Giá liên hệ

Cẩu bánh xích Tadano GR-250N-1

0 out of 5
(0)
SKU: 19241

Cẩu bánh xích Tadano GR-250N-1
Năm sản xuất: 2003
Số giờ hoạt động: 19152
Nước sản xuất : Japan

Đọc tiếp
Giá liên hệ

Cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2

0 out of 5
(0)
SKU: 19248

Cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2
Năm sản xuất: 1994
Số giờ hoạt động: 6852
Nước sản xuất : Japan

Đọc tiếp
Giá liên hệ

Cẩu bánh xích Kato KR-50H-V

0 out of 5
(0)
SKU: 19296

Cẩu bánh xích Kato KR-50H-V
Năm sản xuất: 2000
Số giờ hoạt động: 17619
Nước sản xuất : Japan

Đọc tiếp
Giá liên hệ

Cẩu bánh xích Kato KR-65H

0 out of 5
(0)
SKU: 19306

Cẩu bánh xích Kato KR-65H
Năm sản xuất: 2008
Số giờ hoạt động: 12200
Nước sản xuất : Japan

Đọc tiếp
Giá liên hệ

Cẩu bánh xích Kobelco 7200

0 out of 5
(0)
SKU: 19310

Cẩu bánh xích Kobelco 7200
Năm sản xuất: 2001
Số giờ hoạt động: 5638
Nước sản xuất : Japan

Đọc tiếp
Giá liên hệ

Cẩu bánh xích Hitachi Sumitomo SCX800HD-2C3

0 out of 5
(0)
SKU: 19246

Cẩu bánh xích Hitachi Sumitomo SCX800HD-2C3
Số giờ: 3774
Nước sản xuất : Japan

Đọc tiếp
Giá liên hệ

Cẩu bánh xích Hitachi CX650

0 out of 5
(0)
SKU: 19311

Cẩu bánh xích Hitachi CX650
Số giờ: 19.500
Nước sản xuất : Japan

Đọc tiếp
Giá liên hệ

Cẩu bánh xích NAGANO CX-29

0 out of 5
(0)
SKU: CX-29.0100

Cẩu bánh xích NAGANO CX-29
Số khung : CX2900100
Nước sản xuất : Japan

Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kobelco 7200

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kobelco 7200
Năm sản xuất: 2001
Số giờ hoạt động: 5638
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kato KR-65H

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kato KR-65H
Năm sản xuất: 2008
Số giờ hoạt động: 12200
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kato KR-50H-V

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kato KR-50H-V
Năm sản xuất: 2000
Số giờ hoạt động: 17619
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2
Năm sản xuất: 1994
Số giờ hoạt động: 6852
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Tadano GR-250N-1

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Tadano GR-250N-1
Năm sản xuất: 2003
Số giờ hoạt động: 19152
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kobelco 7080

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kobelco 7080
Năm sản xuất: 1987
Số giờ hoạt động: 2303
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích NAGANO CX-29

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích NAGANO CX-29
Số khung : CX2900100
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kobelco 7080

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kobelco 7080
Năm sản xuất: 1987
Số giờ hoạt động: 2303
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Tadano GR-250N-1

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Tadano GR-250N-1
Năm sản xuất: 2003
Số giờ hoạt động: 19152
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2
Năm sản xuất: 1994
Số giờ hoạt động: 6852
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kato KR-50H-V

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kato KR-50H-V
Năm sản xuất: 2000
Số giờ hoạt động: 17619
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kato KR-65H

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kato KR-65H
Năm sản xuất: 2008
Số giờ hoạt động: 12200
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kobelco 7200

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kobelco 7200
Năm sản xuất: 2001
Số giờ hoạt động: 5638
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Hitachi Sumitomo SCX800HD-2C3

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Hitachi Sumitomo SCX800HD-2C3
Số giờ: 3774
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Hitachi CX650

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Hitachi CX650
Số giờ: 19.500
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích NAGANO CX-29

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích NAGANO CX-29
Số khung : CX2900100
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kobelco 7200

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kobelco 7200
Năm sản xuất: 2001
Số giờ hoạt động: 5638
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kato KR-65H

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kato KR-65H
Năm sản xuất: 2008
Số giờ hoạt động: 12200
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kato KR-50H-V

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kato KR-50H-V
Năm sản xuất: 2000
Số giờ hoạt động: 17619
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2
Năm sản xuất: 1994
Số giờ hoạt động: 6852
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Tadano GR-250N-1

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Tadano GR-250N-1
Năm sản xuất: 2003
Số giờ hoạt động: 19152
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kobelco 7080

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kobelco 7080
Năm sản xuất: 1987
Số giờ hoạt động: 2303
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích NAGANO CX-29

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích NAGANO CX-29
Số khung : CX2900100
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kobelco 7080

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kobelco 7080
Năm sản xuất: 1987
Số giờ hoạt động: 2303
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Tadano GR-250N-1

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Tadano GR-250N-1
Năm sản xuất: 2003
Số giờ hoạt động: 19152
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2
Năm sản xuất: 1994
Số giờ hoạt động: 6852
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kato KR-50H-V

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kato KR-50H-V
Năm sản xuất: 2000
Số giờ hoạt động: 17619
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kato KR-65H

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kato KR-65H
Năm sản xuất: 2008
Số giờ hoạt động: 12200
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Kobelco 7200

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Kobelco 7200
Năm sản xuất: 2001
Số giờ hoạt động: 5638
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Hitachi Sumitomo SCX800HD-2C3

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Hitachi Sumitomo SCX800HD-2C3
Số giờ: 3774
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích Hitachi CX650

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích Hitachi CX650
Số giờ: 19.500
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Cẩu bánh xích NAGANO CX-29

0 out of 5
(0)

Cẩu bánh xích NAGANO CX-29
Số khung : CX2900100
Nước sản xuất : Japan

Giá liên hệ Đọc tiếp

Xem tất cả 16 kết quả